Hitta viktig kundinformation

Välkommen till Cederroth First Aid kundservice. Här nedan hittar du all viktig information gällande beställningar och övriga vanliga frågor.

Din sökning returnerade 20 resultat

Produkter

Varför ska man inte spara en ögondusch som öppnats, även om det finns vätska kvar?

När en flaska öppnas är den inte längre steril. Efter en tid kan bakterietillväxt uppstå som kan orsaka ytterligare skada.

Produkter

Vad består ett plåster av och vad använder ni för typ av lim och material i de olika plåstervarianterna?

Generellt kan sägas att ett plåster består av en plåsterfilm som är belagd med ett jämt fördelat adhesiv, och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av två delvis överlappande silikonpapper. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.

Produkter

Är era plåster allergitestade?

Plåster definieras som en medicinskteknisk produkt och lyder därför under EU-direktivet 93/42/EEC. Alla medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden måste ha genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ofta också av rent mekanisk natur och uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Produkter

Ska man ta bort kontaktlinser innan man påbörjar sköljning med ögondusch?

Rekommendationerna från ögonläkare är att man ska försöka ta ur linsen ur ögat så fort som möjligt. Dagens mjuka kontaktlinser består till stor del av vatten, varför alla vattenlösliga frätande ämnen också löser sig i linsen. Ämnena kan då ligga kvar i linsen och fräta på ögat och förvärra skadorna om den inte tas ur. Den barriär som linsen utgör kan också hindra sköljlösningen från att skölja ögat på ett effektivt sätt. Använd skydd till fingrarna för att förhindra frätning när linserna tas ut. Om kontaktlinsen har frätts sönder så mycket så att den har fastnat i hornhinnan så ska man inte försöka dra bort den själv utan låta en läkare göra detta. Skölj hela tiden på väg till sjukhus.

Produkter

Varför räcker inte en ögonduschflaska till för att skölja i de 15 minuter som krävs när man har fått ett starkt frätande ämne i ögat?

Ögonduschflaskor ska betraktas som ett komplement till fast installerade ögonduschar (anslutna till VA-nätet). Ögonduschflaskor är ämnade för att man snabbt ska kunna påbörja sköljning. Flödet i flaskan måste vara tillräckligt stort för att kunna skölja effektivt. Om 500 ml ska räcka i 15 minuter blir flödet så lågt att sköljningen skulle bli ineffektiv och under den utdragna sköljningen hinner skadan förvärras. Om fast ögondusch inte finns att tillgå ska flera flaskor användas.

Produkter

Varför måste man öppna flaskan vid flytt av vägghållare för ögondusch?

Vägghållaren med ögonduschflaska är konstruerad för att det inte ska gå att ta ur flaskan ur hållaren utan att den bryts. Det är ett sätt att försäkra att flaskan inte flyttas runt utan har en bestämd plats så att alla vet var den är om en olycka skulle inträffa. Det ska heller inte gå att sätta tillbaka en redan öppnad flaska, detta för att undvika att en icke-steril lösning används.

Produkter

Kan Cederroths ögondusch användas till barn under 3 år?

Ögonduschen är avsedd för extern sköljning av ögon. Lösningen bör inte sväljas i stora mängder (flera liter). Om flaskan används till ett litet barn är det svårt att kontrollera att barnet inte sväljer vätskan i samband med sköljning av ögonen. Små barn är känsligare för vätskan i samband med intag än större barn och vuxna. Produkten rekommenderas därför inte till små barn. Skulle ett litet barn få farliga ämnen i ögonen ska man dock starta sköljning omedelbart och inte tveka att använda vatten eller det ögonsköljmedels som finns tillgängligt, inklusive Cederroths ögondusch, eftersom risken för en bestående ögonskada annars är större än risken för skada förorsakad av intag av ögonsköljmedlet.

Produkter

Vad rekommenderar ni för förvaringstemperatur för ögondusch?

Ögonduschen ska förvaras mellan +2 och +40°, såväl flaska som kartong är märkt med den informationen.

Produkter

Vad händer efter att bäst-före datumet har passerats på en ögondusch?

Hållbarhetstiden har satts utifrån den tid vi har hållbarhetsdata för produkten och kan garantera dess funktion. Vätskan förblir steril så länge flaskans barriäregenskaper är intakta.
Ögonduschen har en hållbarhet på 4.5 år, räknat från produktionsdatum. Det är den längsta hållbarhetstiden bland de olika ögonsköljprodukter som finns på marknaden.

Produkter

Vad innehåller ögonduschen?

Den vattenbaserade vätskan innehåller koksalt som är buffrad med natriumborat. Lösningen är isoton och pH är 7,5.

1 2

Produktsymboler

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning. Både standardiserade (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) och icke-standardiserade symboler används.

De vanligaste av dessa symboler och deras innebörd är:

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning

 

Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad

 

Batch nummer. Koden anger producentens tillverkningskod

 

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning

 

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess

 

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur

 

Begränsad mängd. Farligt gods som förpackas i enlighet med undantaget för begränsad kvantitet

 

Omvänd epsilon. Aerosoldispenser uppfyller kraven i 75/324 / EEG.

 

Batch nummer och utgångsdatum tryckt på botten av burken

 

Förnybart material

 

Information på cederroth.com

 

Upprepa efter 24 timmar

 

Produktens Artikelnummer

 

Tillverkare

 

Använd inte om förpackningen är bruten.

 

Förvaras torrt

 

Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

 

Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt

 

Återvinningsbar förpackning

 

Släng i hushållssopor

 

Randvolym: (Bräddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Mängden beror på burkvolymen)

 

Tvätta såret

 

Applicera plåstret över såret