Hitta viktig kundinformation

Välkommen till Cederroth First Aid kundservice. Här nedan hittar du all viktig information gällande beställningar och övriga vanliga frågor.

Din sökning returnerade 24 resultat

Ögondusch

Behöver ögondusch finnas tillgängligt vid truckladdningsstationer om truckarna har litiumbatterier?

Litiumbatterier innehåller varken batterisyra (svavelsyra) eller någon annan frätande vätska så det finns ingen risk för stänk i ögonen, och därmed inget behov av ögondusch.
Om det finns både litium- och svavelsyrabatterier på samma laddningsstation, behöver det däremot finnas ögondusch tillgängligt.

Tänk på att det vid brand frigörs en mycket farlig gas från litiumbatterier, vätefluorid, så god kunskap och korrekt hantering vid brand är viktigt.

Återvinning

Var hittar jag instruktioner för återvinning eller källsortering av era produkter?

Våra förvaringsenheter som stationer och automater av hårdplast är märkta med information för återvinning (typ av plast), de kan lämnas på återvinningstationer.

Alla förpackningar innehåller symboler som visar hur de ska källsorteras (papper eller plast).
Aerosolflaskor lämnas till återvinningsstationer.

Produkter som har kommit i kontakt med blod och andra sårvätskor ska inte återvinnas. Det gäller exempelvis använda plåster, förband och brännskadekompresser. Dessa ska istället slängas på ett lämpligt sätt, vilket innebär att de inte ska slängas i naturen, utan i ordinarie sophantering för bränning. Denna typ av produkter är märkta med symbolen Tidyman.

Återvinning

Kan man tömma kylpåsens innehåll i naturen efter användning? (Cederroth Cold Pack)

Samtliga ingredienser i kylpåsen är ofarliga för miljön.
Aktivera påsen så att saltkristallerna löses upp av vattnet i innerpåsen, och häll sedan ut vätskan. Plastemballaget behöver slängas på lämpligt sätt.

Hållbarhetstid/förvaring

Vad händer med produkterna om de fryser efter att ha förvarats i för låga temperaturer?

Produkterna är inte anpassade för att klara långvariga minusgrader. Förvaringsenheter som väskor och skåp håller i köldgrader.

Om produkter som innehåller vätska fryser, exempelvis ögondusch och brännskadegel, så kan de inte användas medan de är frysta vilket medför en risk om en olycka inträffar. Använd värmeskåp för förvaring av ögondusch i låga temperaturer. Efter upptining kan produkterna oftast fortfarande användas, om inte plasten blivit skör av kylan och spruckit. Om innerpåsen i sprayflaskor har spräckts är produkten obrukbar. Upptinad Burn Gel kan bli rinnigare och ger inte optimal funktion. Cold Pack riskerar att aktiveras under frysning, genom att innerpåsen med vatten spricker.

Produkter som inte förvaras enligt rekommendation kan få försämrade egenskaper med tiden, till exempel kan plåster få försämrade limegenskaper.

Ögondusch

Varför ska man inte spara en ögondusch som öppnats, även om det finns vätska kvar?

När en flaska öppnas är den inte längre steril. Efter en tid kan bakterietillväxt uppstå som kan orsaka ytterligare skada.

Produkter

Vad består ett plåster av och vad använder ni för typ av lim och material i de olika plåstervarianterna?

Generellt kan sägas att ett plåster består av en plåsterfilm som är belagd med ett jämt fördelat adhesiv, och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av två delvis överlappande silikonpapper. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.

Produkter

Är era plåster allergitestade?

Plåster definieras som en medicinskteknisk produkt och lyder därför under EU-direktivet 93/42/EEC. Alla medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden måste ha genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ofta också av rent mekanisk natur och uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Ögondusch

Ska man ta bort kontaktlinser innan man påbörjar sköljning med ögondusch?

Rekommendationerna från ögonläkare är att man ska försöka ta ur linsen ur ögat så fort som möjligt. Dagens mjuka kontaktlinser består till stor del av vatten, varför alla vattenlösliga frätande ämnen också löser sig i linsen. Ämnena kan då ligga kvar i linsen och fräta på ögat och förvärra skadorna om den inte tas ur. Den barriär som linsen utgör kan också hindra sköljlösningen från att skölja ögat på ett effektivt sätt. Använd skydd till fingrarna för att förhindra frätning när linserna tas ut. Om kontaktlinsen har frätts sönder så mycket så att den har fastnat i hornhinnan så ska man inte försöka dra bort den själv utan låta en läkare göra detta. Skölj hela tiden på väg till sjukhus.

Ögondusch

Varför räcker inte en ögonduschflaska till för att skölja i de 15 minuter som krävs när man har fått ett starkt frätande ämne i ögat?

Ögonduschflaskor ska betraktas som ett komplement till fast installerade ögonduschar (anslutna till VA-nätet). Ögonduschflaskor är ämnade för att man snabbt ska kunna påbörja sköljning. Flödet i flaskan måste vara tillräckligt stort för att kunna skölja effektivt. Om 500 ml ska räcka i 15 minuter blir flödet så lågt att sköljningen skulle bli ineffektiv och under den utdragna sköljningen hinner skadan förvärras. Om fast ögondusch inte finns att tillgå ska flera flaskor användas.

Ögondusch

Varför måste man öppna flaskan vid flytt av vägghållare för ögondusch?

Vägghållaren med ögonduschflaska är konstruerad för att det inte ska gå att ta ur flaskan ur hållaren utan att den bryts. Det är ett sätt att försäkra att flaskan inte flyttas runt utan har en bestämd plats så att alla vet var den är om en olycka skulle inträffa. Det ska heller inte gå att sätta tillbaka en redan öppnad flaska, detta för att undvika att en icke-steril lösning används.

1 2 3

Produktsymboler

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om innehåll och användning. Både standardiserade (SS-EN ISO 15223-1/EN ISO 15223-1) och icke-standardiserade symboler används.

De vanligaste av dessa symboler och deras innebörd är:

Återanvänd ej. Endast engångsanvändning

 

Bäst före. Använd ej efter utgången av angivet år/månad

 

Batch nummer. Koden anger producentens tillverkningskod

 

Produkten är steriliserad med hjälp av strålning

 

Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess

 

Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur

 

Begränsad mängd. Farligt gods som förpackas i enlighet med undantaget för begränsad kvantitet

 

Omvänd epsilon. Aerosoldispenser uppfyller kraven i 75/324 / EEG.

 

Batch nummer och utgångsdatum tryckt på botten av burken

 

Förnybart material

 

Information på cederroth.com

 

Upprepa efter 24 timmar

 

Produktens Artikelnummer

 

Tillverkare

 

Använd inte om förpackningen är bruten.

 

Förvaras torrt

 

Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

 

Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt

 

Återvinningsbar förpackning

 

Släng i hushållssopor

 

Randvolym: (Bräddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Mängden beror på burkvolymen)

 

Tvätta såret

 

Applicera plåstret över såret